Jana Gana Mana (National Anthem) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Jana Gana Mana (National Anthem) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

 

Jana Gana Mana Adhinayak jaya hee

S.R.G.G.G.G.G.G.G..G.G.R.G.m…

Bharat Bhagya Vidhataa

G..G.G..R..R.R..n.R.S…

Punjab- Singhu-Gujrat-Marathaa

S..P..P.P..P.P.P.P..P.P.M.D.P..

Dravida utkhal bangaa

m..m.m..G..G.G..R.m.G…

Vindhya-Himachal Yamuna-Gangaa

G..G.G..G..G.R..P.P.P..m.m..

Uchchhala-Jaladhi Tarangaa

G..G.G..R..R.R..n.R.S..

Tava Subha Naame Jagee

S.R.G.G..G..G..R.G.m..

Tava Subha Ashisa Magee

G.m.P.P..m..m.G..R.m.G

Gahe Tava Jaya Gathaa..

G..G..R..R.R..n.R.S..

Jana-Gana-Magal Dayaka, Jaya Hee

P.P.P.P.P..P.P.P..P.P.M.D.P..

Bharata-Bhagya-Vidhataa..

m..m.m..G..G.G..R.m.G…

Jaya He, Jaya He, Jaya hee…

S’.N.S’… N.D.N… D.P.D…

Jaya, Jaya , Jaya Haii

S.S.R.R.G.G.R.G.m…

Also Read This :-

Where

 

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment