RHTDM Rain Theme – Sargam, Harmonium And Flute Notes

RHTDM Rain Theme Sargam Harmonium And Flute Notes

RHTDM Rain Theme – Sargam, Harmonium And Flute Notes N..G…R.G.M.G.M..n.. N..G…R.G.M.G.M..n.. N..G…R.G.M.G.M..n..M…   N..G…R.G.M.G.M..n.. N..G…R.G.M.G.M..n.. N..G…R.G.M.G.M..n..M…   P..D..N..S’.N..D..N.D..P..D.P..M.G.R..G..D… P..D..N..G’.N..D..P..P..M..G..R..G…   P..D..N..S’.N..D..N.D..P..D.P..M.G.R..G..D… P..D..N..G’.N..D..P..P..M..G..R..G…   N..G…R.G.M.G.M..n.. N..G…R.G.M.G.M..n.. N..G…R.G.M.G.M..n..M… Also Read This :- MI Ringtone (Xiaomi) – Sargam, Harmonium And Flute Notes Nokia Tune – Sargam, Harmonium And Flute Notes Krishna Flute (Cartoon Network) – Sargam, Harmonium And … Read more

Mr. Bean Theme Song – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Mr. Bean Theme Song Sargam Harmonium And Flute Notes

Mr. Bean Animated Theme Song – Sargam, Harmonium And Flute Notes                                     SCALE OF THE FLUTE IS F BASS/MIDDLE G..G..P..D.N.. G’..G’..R’..N..D.P..G..P..D.N.. G’..G’..R’…   G..G..P..D.N.. G’..G’..R’..N..D.P.G.P..P..G.P..G…   d..d..S..R.G.. D..D..P..G..R.S..d.S..S..d.S..d…n..   G..G..P..D.N.. G’..G’..R’..N..D.P..G.P..G.. Also Read This :- Titan Watch Theme … Read more

Für Elise – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Für Elise Sargam Harmonium And Flute Notes

Für Elise – Sargam, Harmonium And Flute Notes                                             SCALE OF THE FLUTE IS C BASS/MIDDLE G’..G'(K)..G’..G'(K)..G..N..R’..S’..D.. G..D(K)..D..N.. G..D..N..S’.. G’..G'(K)..G’..G'(K)..G..N..R’..S’..D.. G..D(K)..D..N.. G..S’..N..D..   G’..G'(K)..G’..G'(K)..G..N..R’..S’..D.. G..D(K)..D..N.. G..D..N..S’.. G’..G'(K)..G’..G'(K)..G..N..R’..S’..D.. G..D(K)..D..N.. G..S’..N..D..   N..S’..R’..G’.. P..m’..G’..R’.. P..G’..R’..S’.. P..R’..S’..N.. … Read more

Titan Watch Theme Music – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Titan Watch Theme Music Sargam Harmonium And Flute Notes

Titan Watch Theme Music – Sargam, Harmonium And Flute Notes S…n..S..R…S..R..G…R..G..P..m..G..R.. S…n..S..R…S..R..G…R..G..P..m..G..R.. S..S’..S’..S’..S’..N..D..P.. m..D..D..D..D..P..m..G.. R..m..m..m..m..G..P..R.. G..R..S..n..S..   S…n..S..R…S..R..G…R..G..P..m..G..R.. S…n..S..R…S..R..G…R..G..P..m..G..R.. S..S’..S’..S’..S’..N..D..P.. m..D..D..D..D..P..m..G.. R..m..m..m..m..G..P..R.. G..R..S..n..S..   Also Read This :- Titanic (My Heart Will Go On) – Sargam, Harmonium And Flute Notes Senorita – Sargam, Harmonium And Flute Notes Let Me Love You Sargam, Harmonium And Flute … Read more

Krishna Flute (CN) [Easy Version] – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Krishna Flute Easy Version Sargam Harmonium And Flute Notes

Krishna Flute (CN) [Easy Version] – Sargam, Harmonium And Flute Notes La la la laa la D..D.R’..R’.R’..S’.N.D.. La la la la laa la S’.N.D.P.P..D.. La la la la laa la D..D.R’..R’.R’..M’.G’.R’.S’.. La la la la laa la S’.N.D.P.P..D.. La la la la la la la laa… D..D.R’..S’..N..D..P..M.R.G…R.G.M.P.D.  Krishnaa.. krishna krishnaa.. S..R…P..M..G..S..R… Krishnaa.. krishna krishnaa.. S..R…P..M..G..S..R… … Read more

Moh Moh Ke Dhaage Flute Piece – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Moh Moh Ke Dhaage Flute Piece Sargam And Flute Notes

Moh Moh Ke Dhaage Flute Piece – Sargam, Harmonium And Flute Notes                   SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE S..M..G..M..M..P… M..P..D…P.M.P… M..G..G(k)..G..M..G… G(K)..G..R..d..S..G.. S..M..G..M..P.D.P.D.. D(K)..D..N…D(K)..D.. P..G..R..G.R.S. d..S..S..G..G..M..M..P.D.D..P.. G..M..P..N..S’..R’.G’…R’.S’. S’.R’.S’.G’.R’…S’.N. S’.D.S’.N.S’..R’..S’.D.S’.N.S’..R’.. D.N.S’.R’.S’.N.D.P.M.D.P.M.G.R.S. S.d.S.d.S.d.S.n.S.n.S.n. G.R.G.R.G.R.M.G.M.G.M.G. M..D..M..D.. S’.N.D.P.M.P.N.D.S’. S’.N.D.P.M.P.N.D.S’. S’.N.D.P.M.P.N.D.S’… Also Read This :- Tapu Sena Theme – Sargam, … Read more

Taarak Mehta Ka Ooltha Chashmah BGM – Sargam And Flute Notes

Taarak Mehta Ka Ooltha Chashmah BGM Sargam And Flute Notes

Taarak Mehta Ka Ooltha Chashmah BGM – Sargam, Harmonium And Flute Notes   S.S.S.S..S..S..n..S..R..S..n..d..d.. R.R.R.R..R..G..G..R..R..S..S..S..S.. S.S.S.S..S..S..n..S..R..S..n..d..d.. R.R.R.R..R..G..G..R..R..S..S..S..S..   Also Read This :- MI Ringtone (Xiaomi) – Sargam, Harmonium And Flute Notes Nokia Tune – Sargam, Harmonium And Flute Notes Krishna Flute (Cartoon Network) – Sargam, Harmonium And Flute Notes OMG Flute tune (FULL VERSION) – … Read more

MI Ringtone (Xiaomi) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

MI Ringtone Sargam And Flute Notes

MI Ringtone (Xiaomi) – Sargam, Harmonium And Flute Notes                       SCALE OF THE FLUTE IS G BASS/MIDDLE n..R..P..n..R..P..n..S.. d..R..D..d..R..D..d..n.. p..S..P..p..S..P..p..R.. d..R..D..d..R..D..d..n..   n..R..P..n..R..P..n..S.. d..R..D..d..R..D..d..n.. p..S..P..p..S..P..p..R.. d..R..D..d..R..D..d..n..   Also Read This :- Titanic (My Heart Will Go On) – Sargam, Harmonium And Flute Notes Senorita – Sargam, … Read more