Hare Krishna Hare Rama – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Hare Krishna Hare Rama (Jubin Nautiyal) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                        SCALE OF THE FLUTE IS C BASS/MIDDLE

Madhur mukt murli hari haath bhaye

m.m..P.. P.P..D.. D.D..N..N..D..P..

Hari dukh hare jo hari sharan aaye

m.m..P..P.P..D.. D.D..N..N..D..P..

Madhur mukt murli hari haath bhaye

m.m..P.. P.P..D.. D.D..N..N..D..P..

Hari dukh hare jo hari sharan aaye

m.m..P..P.P..D.. D.D..N..N..D..P..

Hari dukh harta

R’..G’..G’..R’..R’..S’..S’..

Hari sukh karta

S’..R’..R’..S’..S’..N..N..

Hari hari har naam

N..N..N..N..N..N..N..N..

Japna…

S’..R’.S’..N..S’.N..D..N.D..P..

Hare krishna hare krishna

N..N..S’…S’… N..D..N…N…

Krishna krishna hare hare

D..P..D…D… S’..N..D…P…

Hare rama hare rama

N..N..S’…S’… N..D..N…N…

Hare rama hare hare

D..P..D…D… S’..N..D…P…

Hare krishna hare krishna

N..N..S’…S’… N..D..N…N…

Krishna krishna hare hare

D..P..D…D… S’..N..D…P…

Hare rama hare rama

N..N..S’…S’… N..D..N…N…

Hare rama hare hare

D..P..D…D… S’..N..D…P…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment