Bachpan Ka Pyar (Viral Video) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Bachpan Ka Pyar (Viral Video) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                        SCALE OF THE FLUTE IS C BASS/MIDDLE

Jaan meri jaaneman

P..P..P..D..D..R’..S’..

Bachpan ka pyaar mera

D..D..P..P..m..D..D..

Bhul nahi jaana ree

D..S’..D..m..P..P..P..

Jassa mera pyaar hai

P..P..P..D..D..R’..S’..

Jaan tujhe kiya hai

P…P..D..D..R’..S’..

Bachpan ka pyaar mera

D..D..P..P..m..D..D..

Bhul nahi jaana ree

D..S’..D..m..P..P..P..

Sonu meri darling

P..P..P..D..D..R’..S’..

Jaan meri jaaneman

P..P..P..D..D..R’..S’..

Bachpan ka pyaar mera

D..D..P..P..m..D..D..

Bhul nahi jaana ree

D..S’..D..m..P..P..P..

Jassa mera pyaar hai

P..P..P..D..D..R’..S’..

Jaan meri jaaneman

P…P..D..D..R’..S’..

Bachpan ka pyaar mera

D..D..P..P..m..D..D..

Bhul nahi jaana ree

D..S’..D..m..P..P..P..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment