Ekadantaya Vakratundaya – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Ekadantaya Vakratundaya – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                             SCALE OF THE FLUTE IS F# BASS/MIDDLE 

Gananayakaya ganadaivataya

m.R.R..S.n..S.m.R.R..S.n..S.

Ganadhyakshaya dheemahi

m.R.R..S.n..S..R..m..P…m..R..

Guna Shareeraya Guna Manditaya 

m.R.R..S.n..S.m.R.R..S.n..S.

Guneshanaya Dheemahi

m.R.R..S.n..S..R..m..P…m..R..

Gunadheethaya Gunadheeshaya 

R.m..N(K)..N(K)..D..m.P..S’..S’..S’..

Guna Pravishtaya Dheemahi

P..D..N..D..N..D..P..m..N(K)..P..m..G(k)..R..S..

Ekadantaya Vakratundaya 

n…S..R…R…R.R…R.R…R…R.. 

Gauri Tanayaya Dheemahi

R…G(k)…R.S.R…G(k)..S…R..n..

Gajeshanaya Bhalchandraya 

n..S…R…R…R.R…R.R…R…R.. 

Shree Ganeshaya Dheemahi

R..m..P..N(K)..P..m..G(k)..R..m..G(k)..R..S..

Ekadantaya Vakratundaya 

n…S..R…R…R.R…R.R…R…R.. 

Gauri Tanayaya Dheemahi

R…G(k)…R.S.R…G(k)..S…R..n..

Gajeshanaya Bhalchandraya 

n..S…R…R…R.R…R.R…R…R.. 

Shree Ganeshaya Dheemahi

R..m..P..N(K)..P..m..G(k)..R..m..G(k)..R..S..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment