Tum Ko Dekha Toh Ye Khayal – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Tum Ko Dekha Toh Ye Khayal – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                            SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE

Tum ko dekhaa

P…G..R…S…

Toh yeh khayaal aaya

S..S…p..G…R…G…

Zindagii dhoop tum

G…m..D..P..m…m.

Ghanaa saaya

m..m.D…P…P…

Music

Tum ko dekhaa

P…G..R…S…

Toh yeh khayaal aayaa

S..S…p..G…R…G…

Tum ko dekhaa

P…G..R…S…

Toh yeh khayaal aayaa

S..S…p..G…R…G…

Zindagii dhoop tumm

G…m..D..P..m…m.

Ghanaa saayaa

m..m.D…P…P…

Tum koo dekhaa

P…G..R…S…

Toh yeh khayaal aayaa

S..S…p..G…R…G…

Music

Aaj phir dil nee

P…D..S’..N..D..D..

Ek tamannaa kii

D..P..m..m..P…D…P…

Aaj phir dil nee

P…D..S’..N..D..D..

Ek tamannaa kii

D..P..m..m..P…R..m..G..

Aaj phir dil koo 

P…G..R…S…S..

Humnee samjhaayaa

p..p..G…R…G..

Aaj phir dil koo

P…G..R…S…S..

Humnee samjhaayaa

p..p..G…R…G..

Zindagii dhoop tumm

G…m..D..P..m…m.

Ghanaa saayaa

m..m.D…P…P…

Tum koo dekhaa

P…G..R…S…

Toh yeh khayaal aayaa

S..S…p..G…R…G…

Also Read This :-

Where
DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment