Hum Honge Kamyaab – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Hum Honge Kamyaab – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Hum honge kaamyaab

G.m.P..P..D…D.P…m.G.

Hum honge kaamyaab

G.m.P..P..D…D.P…m.G.

Hum honge kaamyaab

G.m.P..P..D…N.S’..

Ek din…

R’…S’.N…D.N…D.P..

Ho ho mann main hai vishwas

D..N..S’..S’..N..D..P…

Poora hai vishwas

D..D..P..m..G…

Hum honge kaamyaab ek din

G.m.P..P..S…m.G…R…R.S…

                    (x2)

 

Hogi shaanti chaaro aur

G..m..P..P..D..D..P..

Hogi shaanti chaaro aur

G..m..P..P..D..D..P..

Hogi shaanti chaaro aur

G..m..P..P..D..N..S’..

Ek din…

R’…S’.N…D.N…D.P..

Ho ho mann main hai vishwas

D..N..S’..S’..N..D..P…

Poora hai vishwas

D..D..P..m..G…

Hogi shaanti chaaro aur ek din

G..m..P..P..S..m..G…R…R.S…

                     (x2)

 

Hum chalenge saath saath

G..m..P..P..D…D.P..

Daale haaton mein haath

G..m..P…D…D..P..

Hum chalenge saath saath

G..m..P..P..D…N.S’..

Ek din…

R’…S’.N…D.N…D.P..

Ho ho mann main hai vishwas

D..N..S’..S’..N..D..P…

Poora hai vishwas

D..D..P..m..G…

Hum chalenge saath saath ek din

G..m..P..P..S…m.G…R…R.S…

                     (x2)

 

Nahi dar kisi ka aaj

G.m.P…P.D..D..P…

Nahi bhay kisi ka aaj

G.m.P…P.D..D..P…

Nahi dar kisi ka aaj

G.m.P…P.D..N..S’..

Ke din…

R’…S’.N…D.N…D.P..

Ho ho mann main hai vishwas

D..N..S’..S’..N..D..P…

Poora hai vishwas

D..D..P..m..G…

Nahi dar kisi ka aaj ke din

G.m.P…P.S..m..G…R…S…

                     (x2)

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment