Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai – Sargam Harmonium And Flute Notes

Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                    SCALE OF THE FLUTE IS D# BASS/MIDDLE

Aaj mere yaar ki shaadii hai

R..G..R..S..S.R..G.G..G.R.R..

Aaj mere yaar ki shaadii hai

R..G..R..S..S.R..G.G..G.R.R..

Yaar ki shaadii hai

P..P.P..P.M.M..

Mere dil daar ki shaadi hai

M.G..G.S..S.R..G.G..G.R.R..

Aaj mere yaar ki shaadii hai

R..G..R..S..S.R..G.G..G.R.R..

Aaj mere yaar ki shaadii hai

R..G..R..S..S.R..G.G..G.R.R..

lagataa hai jaise saare

D..D.R’.R’..R’.S’.S’..S’..D..

sansaar kii shaadii hai

P..D.S’..S’.D..P..R..

Aaj mere yaar ki shaadii hai

R..G..R..S..S.R..G.G..G.R.R..

Aaj mere yaar ki shaadii hai

R..G..R..S..S.R..G.G..G.R.R..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment