Shiv Tandav Stotram - Sargam, Harmonium And Flute Notes

Shiv Tandav Stotram – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Shiv Tandav Stotram – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                             SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE 

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale

P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.m. P.D(K).

Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam

P.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K).  D(K).D(K). D(K).m. D(K).P.

Damad damad damaddama ninadavadamarvayam

P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.m. P.D(K).

Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam

P.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K).  D(K).D(K). P.m..D(K).P..

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari

P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.m. P.D(K).

Vilolavichivalarai virajamanamurdhani

P.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K).  D(K).D(K). D(K).m. D(K).P.

Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake

P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.m. P.D(K).

Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama

P.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). P.m..D(K).P..

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura

P.N. N.N. N.S’. S’.S’. S’.G'(K). G'(K).G'(K). R’.S’. G'(K).R’.

Sphuradigantasantati pramodamanamanase

N.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).P. P.P.

Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi

P.N. N.N. N.S’. S’.S’. S’.G'(K). G'(K).G'(K). R’.S’. G'(K).R’.

Kvachidigambare manovinodametuvastuni

P.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).m. D(K).P.

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha

P.N. N.N. N.S’. S’.S’. S’.G'(K). G'(K).G'(K). R’.S’ .G'(K).R’..

Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe

N.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).P. P.P.

Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure

P.N. N.N. N.S’. S’.S’. S’.G'(K). G'(K).G'(K). R’.S’. G'(K).R’.

Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari

P.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).D(K). D(K).m. D(K).P.

Om namah shivaay

P..D(K).D(K)..P.m..P..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)


PLEASE TRY TO AVOID AUTO TRANSLATION OF PAGES, IT MAY DISRUPT THE ALIGNMENT

Leave a Comment